Systemet Bluestaff

Systemet Bluestaff


Fordele for bygherre og hovedentreprenør

 • Ugentlig ekstern kontrol af udenlandsk underleverandørs registrering af arbejdstimer.
 • Nettoløn, S/H, pension, feriepenge, A-skat & moms bliver betalt af et dansk selskab.
 • Opgørelser over udenlandsk underleverandørs timeforbrug på projekter.
 • Udgift til kontrol og revision af udenlandsk underleverandør kan spares væk.
 • Ingen økonomisk omkostning fra bygherre eller hovedentreprenør til Bluestaff.
 • Risiko for pressesager minimeres og kan placeres.


Fordele for udenlandsk underleverandør

 • Bluestaff ansøger om kildeskatnumre og sygesikring for medarbejdere.
 • Bluestaff registrerer og kontrollerer ugentligt medarbejdernes timesedler, fravær ect.
 • Bluestaff udbetaler nettoløn og indbretter S/H, pension, feriepenge, A-skat & moms.
 • Bluestaff giver oplysning og information til medarbejderne om danske forhold.
 • Udenlandsk underleverandør skal kun lede og fordele arbejdet.

Registrering i RUT registret kræves ikke. Den udenlandske underleverandør sparer udgifter til lønkontor og dansk revision vedr. lønninger, ligesom han får råd og vejledning i forhold til brug og registrering af overarbejde, herved minimeres risiko voldgiftssager og bodsbetaling.


Fordele for udenlandsk medarbejder

 • Medarbejdere oplyses om det danske bruttolønsystem med udbetaling af nettoløn i DKK.
 • Medarbejderen udsættes ikke for pres til at omgå dansk overenskomst.
 • Arbejdstidsaftaler, arbejdstidsplaner og ugesedler håndteres efter dansk overenskomst.
 • Medarbejdere sikres lønniveau efter dansk overenskomst.
 • Medarbejderens rettigheder til ferie, fri og barsel sikres.

Systemet Bluestaff
– et unikt lukket kontrolsystem

Systemet Bluestaff er udarbejdet med præcision for alle detaljer, der er væsentlige i forhold til at beskæftige udenlandske medarbejdere på byggepladser i Danmark. Risiko for voldgiftssager og bodsbetaling samt efterfølgende negativ presse minimeres.


Rapporteringen sikrer en sanktionsmulighed overfor den udenlandske underleverandør, såfremt denne forsøger at omgå dansk overenskomst.


Slut med RUT
og registrering samt øvrige resourcer til revision og kontrol for den udenlandske underleverandør

 • Bluestaff er et dansk ejet og dansk registreret selskab.
 • Bluestaff er medlem af den for området gældende overenskomst.
 • Udenlandske medarbejdere ansættes på danske kontrakter og overenskomstsikres.
 • Systemet Bluestaff benytter et lønsystem der automatisk indberetter og betaler A-skat, pension, S/H og feriepenge gennem NETS.


En økonomisk nulløsning
– for såvel bygherre som for udenlandsk underleverandør

Kernen i Systemet Bluestaff er, at arbejdstimer registreres og udbetales korrekt. Derfor kan omkostninger til revisor på lønsiden for udenlandsk underleverandør samt resourcer til kontrol fra bygherre eller hovedentreprenør spares væk.


Sådan fungerer Systemet Bluestaff kort fortalt
– Samarbejdsformen under Systemet Bluestaff

 1. Bygherre eller hovedentreprenør og Bluestaff indgår en samarbejdsaftale, om at Deres udenlandske underleverandørs timelønnede medarbejdere administreres af Systemet Bluestaff til en fastsat procentsats af timelønnen.
 2. I kontrakten mellem bygherre eller hovedentreprenør og den udenlandske underleverandør pålægges den udenlandske underleverandør at overholde danske love, dansk overenskomst og benytte Systemet Bluestaff.
 3. Bluestaff og den udenlandske underleverandør indgår en detaljeret kontrakt om håndteringen af den udenlandske underleverandørs timelønnede medarbejdere, hvorved underleverandøren fra starten er bekendt med det fulde ansvar ved at arbejde i Danmark.
 4. Bluestaff fakturerer den udenlandske underleverandør.
 5. Bluestaff er forpligtiget til at rapportere evt. uregelmæssigheder til bygherre eller hovedentreprenør vedrørende Deres udenlandske underleverandørs personale, arbejdstidsplaner, timeopgørelser ect.


Tryghed for udenlandske medarbejdere
løn- og ansættelsesvilkår efter dansk overenskomst

Medarbejdere ansat under systemet Bluestaff informeres om danske forhold og det danske lønsystem; regler om pension, S/H & feriepenge samt optjening/udbetaling. Ligesom de får Nem-id og information om Dansk Arbejdsskadeforsikring og hvornår Dansk Sygesikring dækker m.v.


Udenlandsk underleverandørs
ansvar på byggepladsen


Illustrationer af udenlandsk underleverandørs ansvar med og uden Systemet Bluestaff.

Se her: Ansvar med systemet Bluestaff – grønne pile

Se her: Ansvar idag, uden systemet Bluestaff – røde pile